Regulamin

Zapisz sie do naszego newslettera

Regulamin sklepu internetowego KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o.

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej http://sklep.KLAPP-cosmetics.pl/ jest prowadzony przez KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo, NIP 777-321-96-84, REGON 301900038, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000397479.
 2. Adres poczty elektronicznej: biuro@KLAPP.com.pl
 3. Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta/Infolinia +48 61 8639296, czynny od poniedziałku   do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, według taryfy operatora.

 

§ 2 Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o wskazanych poniżej pojęciach, rozumieć należy:

 1. KLAPP Cosmetics Polska – KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo, NIP 777-321-96-84, REGON 301900038, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000397479;
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej pod adresem http://sklep.KLAPP-cosmetics.pl/;
 3. Klient – Konsument, tj. osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, przy czym dokonywane przez nią czynności nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub prawną;
 4. Regulamin – regulamin sklepu internetowego KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o., regulamin ten dostępny jest pod adresem http://sklep.KLAPP-cosmetics.pl/regulamin.html;
 5. Asortyment – dostępna w sklepie internetowym gama towarów marki KLAPP.

 

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego         http://sklep.KLAPP-cosmetics.pl/, składania zamówień, dostarczania zamówionych towarów, uiszczenia ceny przez Klientów, składania reklamacji, anulowania dokonanych zakupów oraz odstąpienia od umowy sprzedaży.
 2. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie sklepu są oryginalne i nowe.
 3. Do korzystania ze sklepu, przeglądania asortymentu, składania zamówień niezbędne jest spełnienie poniższych wymagań sprzętowych:
  • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
  • posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies
   • Internet Explorer w wersji 11.0.20 i wyższej
   • Mozilla Firefox w wersji 45.0.2 i wyższej
   • Opera 36.0.2130.65 i wyższej
   • Google Chrome 50.0.2661.87 i wyższej
   • Apple Safari 8.0.6 i wyższej,
  • aktywne konto poczty elektronicznej.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych danych w sklepie internetowym, KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. podejmuje środki adekwatne do istniejącego zagrożenia, służące do prewencji pozyskania danych oraz modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystanie ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Klient korzystając ze sklepu internetowego nie może naruszać dóbr osobistych innych podmiotów. Zabrania się przesyłania przez Klienta treści bezprawnych. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie oraz jedynie w zakresie własnego użytku. Klient nie może podejmować jakichkolwiek działań, które polegałyby na rozsyłaniu lub umieszczaniu niezamówionej informacji handlowej
 6. w ramach sklepu internetowego (spam).
 7. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Dokonanie zakupu przez Klienta nie wymaga rejestracji.

 

§ 4 Proces składania zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane przez Klienta przez 7 dni w tygodni, przez 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  • wejść na stronę http://sklep.KLAPP-cosmetics.pl/,
  • wybrać towar znajdujący się w asortymencie sklepu internetowego,
  • wpisać dane Klienta oraz dane adresowe, pod które ma zostać doręczone zamówienie,
  • zaakceptować niniejszy Regulamin,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • wybrać  ikonę -  „zamawiam i płacę”.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty wobec KLAPP Cosmetics Polska sp. z o.o. zawarcia umowy sprzedaży wybranego towaru.
 4. Po poprawnym procesie składania zmówienia i potwierdzonej wpłaty ceny na konto, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia i przyjęcia zamówienia. W przypadku gdy wykonanie zamówienia będzie możliwe, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia oferty, o której mowa powyżej. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany
  o przewidywanym terminie dostępności towaru oraz realizacji zamówienia. Informacja ta zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Świadczenie przez KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane na stronie sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługę uznać należy za zakończoną bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o.
 7. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się iż realizacja części zamówienia jest niemożliwa, Klient zostanie poinformowanym o tym fakcie przez otrzymanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej. W tym przypadku Klient będzie miał możliwość anulacji zamówienia w części, w której realizacja jest niemożliwa bądź też całego zamówienia informując o tym KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@KLAPP.com.pl  albo w formie pisemnej na adres pocztowy KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo.
 8. W przypadku opisanym w punkcie 7 niniejszego paragrafu, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar, KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub część niemożliwą do realizacji, przelewem na konto Zamawiającego, w zależności od tego, czy zamówienie zostanie zrealizowane w części czy w całości. Zwrot płatności nastąpi w tej samej formie co dokonana przez Klienta zapłata, chyba że Klient wyraźnie zwróci się o zwrot płatności w innej formie.
 9. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, KLAPP Cosmetics Polska S. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

§ 5 Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowane na stronie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich. Ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT.
 2. Ceny towarów podane na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostawy towaru. Koszty dostawy są podawane za każdym razem w przypadku składania zamówienia.
 3. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru wraz z kosztem dostawy.
 4. Ceny towarów prezentowane na stronie sklepu internetowego mogą ulec zmianie. Zmiany te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany.

 

 

§ 6 Sposoby zapłaty

 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Jedyną akceptowalną formą płatności za założone zamówienie jest przelew internetowy bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych dotPay.
 3. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności z góry przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych dotPay, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez KLAPP Cosmetics Polska potwierdzenia uiszczenia opłaty.

 

§ 7 Realizacja zamówienia, sposoby oraz koszty dostarczenia towarów

 1. Towar zamówiony za pośrednictwem sklepu internetowego będzie doręczony za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
 2. Klient powinien sprawdzić jakość i stan dostarczonego produktu w obecności kuriera.
 3. Towary zamówione za pośrednictwem sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.
 4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach wskazanych poniżej.
 5. W przypadku zamówienia towaru przez Klienta, koszty dostarczenia towaru ponoszą:
  • Klient – w przypadku, gdy wartość zamówionych towarów jest niższa niż PLN 615,00 brutto,
  • KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. – w przypadku, gdy wartość zamówionych towarów jest równa lub wyższa niż PLN 615,00 brutto.
 6. Koszty dostarczenia towaru wynoszą PLN 27,06 brutto.
 7. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego wynosi          do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wpływu ceny na konto bankowe firmy KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. za zamówiony przez Klienta towar.
 8. Towary zamówione za pośrednictwem sklepu internetowego są dostarczane wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu, tj. paragonem.

 

§ 8 Reklamacja

 1. KLAPP Cosmetics Polska obowiązana jest dostarczyć Klientowi towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności KLAPP Cosmetics Polska względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, wynika z Kodeksu cywilnego, w szczególności z art. 556 i następnych.
 3. Reklamacja jakości produktu może być złożona w drodze pisemnej, na adres KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@KLAPP.com.pl
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru
   z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
  • żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. KLAPP Cosmetics Polska jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 5. Klient może zamiast zaproponowanego przez KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KLAPP Cosmetics Polska Sp. o.o. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu.
 7. KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Brak ustosunkowanie się do reklamacji Klienta w wyżej wskazanym terminie powoduje przyjęcie założenia, iż KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. uznała reklamację za uzasadnioną, w przypadku gdy Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.
 9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o., Klient zostanie poproszony o dostarczenie towaru na koszt KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. na adres KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo.
 10. KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towaru przez Klienta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny tylko w wypadku nie naruszenia opakowania zakupionego towaru. Bieg terminu liczy się od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta przedmiotu umowy.
 2. W przypadku otwarcia zapieczętowanego opakowania przez Klienta, nie będzie on mógł zwrócić zakupionego towaru ze względów higienicznych.
 3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy może być dowolnie skonstruowane, jednakże musi jasno wskazywać na wolę odstąpienia od umowy. Ponadto Klient może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bądź też formularzem o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulamin. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które wskazuje sposób oraz termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz informuje o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy wysłać należy na adres KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo, bądź na adres e – mail biuro@KLAPP.com.pl. KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o.  niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta, umowa uznawana jest za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu rzeczy otrzymanych przez KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu zwrotu wystarczające jest odesłanie rzeczy przed upływem terminu. Zwrot następuje na adres KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o.
 8. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób w jaki Klient dokonał zapłaty za zamówiony towar, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 9. KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do momentu otrzymania towaru z powrotem od Klienta, bądź też doręczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności które z wymienionych zdarzeń wystąpi wcześniej. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Zgodnie z postanowieniami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów m.in.:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 11. Do umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów jest KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo, NIP 777-321-96-84, REGON 301900038, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000397479 (dalej także jako Spółka).
 2. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe jedynie wyrażeniu zgody przez Klienta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury składania zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie przez KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym.
 4. KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, składania i realizacji zamówień asortymentu znajdującego się w sklepie internetowym, rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku zwrotu towaru, w zakresie wniosków i próśb kierowanych od Klienta, a w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 11 regulaminu, KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolną decyzją Klienta. Jednakże podanie danych osobowych zaznaczonych jako obligatoryjne w związku z dokonaniem zakupu jest niezbędne.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 10 pkt 6 Regulaminu należy kierować pisemnie na adres KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo.
 8. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 9. KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. oświadcza, iż zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia towarów, tj. UPS. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 10. KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem http://sklep.KLAPP-cosmetics.pl/regulamin.html

 

§ 11 Newsletter

 1. Klient może w dowolnym momencie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez kliknięcie na ikonę „NEWSLETTER”, podanie imienia oraz nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz zaznaczeniu o zaznajomieniu się z Regulaminem. W przypadku wyrażenia takiej chęci, Klient będzie otrzymywał Newsletter na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 2. Newsletter wysyłany jest bezpłatnie.
 3. Newsletter zawiera przede wszystkim informacje o towarach oferowanych przez KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o., aktualnych promocjach oraz informacje o innych usługach oferowanych przez KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez:
  • wysłanie z adresu poczty elektronicznej prośby o zaprzestanie wysyłanie newslettera; prośby należy kierować pod adres. biuro@KLAPP.com.pl,
  • wypełnienie wszystkich koniecznych pól oraz zaznaczenie opcji „anuluj” w zakładce Newsletter.

 

§ 12 Polubowne rozstrzyganie sporów

 1. Skorzystanie z niżej opisanych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ma charakter dobrowolny zarówno przez Klienta jak i KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. Zapisy te mają charakter informacyjny.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów rozstrzygania sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń, z których może skorzystać Klient, dostępne są na stronach internetowych oraz w siedzibach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Klient może skorzystać z następujących możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów),
  • Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 4. KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o., czyniąc zadość zobowiązaniom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) zamieszcza w niniejszym Regulaminie oraz w ramach strony internetowej łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami ponadto ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między Konsumentami i przedsiębiorcami.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o towarach zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o. przestrzega wszelkich praw przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Niniejszy regulamin nie ma na celu ograniczenia praw Klientów.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem http://sklep.klapp-cosmetics.pl/regulamin.html
 5. KLAPP Cosmetics Polska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, technicznych jak i organizacyjnych. Nowy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem http://sklep.klapp-cosmetics.pl/. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. Załącznikami do regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy – załącznik nr 1, wzór formularza odstąpienia od umowy – załącznik nr 2.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 i obowiązuje do umów zawieranych od tego dnia.

 


 

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 


Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): biuro@KLAPP.com.pl, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 61 8639296, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@KLAPP.com.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, tj.  pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

2. Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

KLAPP Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Poznańska 131,      60 – 185 Skórzewo.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy


 


Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

KLAPP Cosmetics Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 131, 60 – 185 Skórzewo

e-mail:biuro@KLAPP.com.pl.

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*):

………………………………………………………………………………………………………………


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………..

Adres konsumenta(-ów):……………………………………..Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:…………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.